Екологична Оценка

БМП КОНСУЛТИНГ ООД предлага пълната гама от консултантски услуги свързани с процедурата по изготвяне  на Доклад за Екологична Оценка (ЕО)

С Екологичната оценка (ЕО) се дава представа за очакваните промени, които ще настъпят в околната среда от изпълнението на инвестиционните инициативи, заложени в планове и програми (ПП).
Целта на тази оценка е да осигури високо ниво на защита на околната среда чрез определяне на очакваното въздействие от дейностите, предмет на стратегическото планиране.
Екологичната оценка е задължителна за планове и програми в областите селско стопанство, горско стопанство, рибарство, транспорт, енергетика, управление на отпадъците, управление на водните ресурси и промишленост, включително добив на подземни богатства, електронни съобщения, туризъм, устройствено планиране и земеползване, когато тези планове и програми очертават рамката за бъдещото развитие на инвестиционни предложения по приложения № 1 и 2 от ЗООС.
Планове и програми в посочените области, но на местно равнище за малки територии и изменения на цитираните по-горе ПП се оценяват, когато при прилагането им се очакват значителни въздействия върху околната среда.
ЕО на ПП се извършва едновременно с изготвянето им и/или одобряване от централните и териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и Народното събрание като се вземат предвид техните цели, териториалният обхват и степента на подробност, така че да се идентифицират, опишат и оценят по подходящ начин възможните въздействия от прилагането на инвестиционните предложения, които тези планове и програми включват.
Компетентният орган в лицето на министъра на околната среда и водите или директора на съответната РИОСВ преценява с решение необходимостта от ЕО за предложен план и програма или за тяхно изменение съгласно процедурата, определена с Наредбата.
Процедурата, описваща условията и реда за изготвяне на ЕО на ПП е представена в НАРЕДБАТА за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Приета с ПМС № 139 от 24 юни 2004 г.) (Загл. изм., ДВ, бр. 3 от 2006 г.) (Обн., ДВ, бр. 57/2004 г.)
Докладът за ЕО или екологичната част на плана/програмата се възлага за разработване от експерти, отговарящи на изискванията на  чл. 83, от ЗООС.
Екологичната оценка се извършва в следната последователност:
1.    преценяване на необходимостта и обхвата за ЕО;
2.    изготвяне на доклад за ЕО;
3.    провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от плана или програмата;
4.    обществено обсъждане – когато се изисква за проекта на ПП съгласно специален закон или са постъпили повече от две мотивирани негативни становища или предложения за алтернативи при провеждане на консултациите;
5.    отразяване на резултатите от консултациите в доклада за ЕО;
6.    определяне на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на плана или програмата;
7.    издаване на становище по ЕО;
8.    наблюдение и контрол при прилагането на плана или програмата.
Тези действия или онези от тях, които са приложими според конкретния случай, се съвместяват с етапите, през които преминава процедурата за изготвяне и одобряване на плана/програмата при спазване на условието за издаване на становището по ЕО преди одобряването на ПП.
В резултат от провеждането на процедурата по ЕО на ПП се издава становище от компетентния орган, който е: за плановете и програмите, одобрявани от централните органи на изпълнителната власт и от Народното събрание – министърът на околната среда и водите; за плановете и програмите, одобрявани от териториалните органи на изпълнителната власт или от общинския съвет – директорът на съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) или министърът на околната среда и водите в обхвата на тяхната компетентност.

Comments are closed.

Free WordPress Themes